പോസ്‌റ്റുകൾ

Shaklan celebrates “Savour the taste of the king of fruits” by bringing Mango festival. Come and relish delicious varieties of mangoes at your favourite shopping destination.

Promotion valid at Abuhail, Al Bustan Centre, Al Nahda, Al Warqa & Al Jaddaf outlets from 10th to 15th June 2021

'Shaklan Market JONE 2021 More than 20 Varieties of MANGIFERA Mangoes from INDICA fruits! 10 king around the World! the of taste Savour the Available Outlets Abuhail AL Bustan Centre AL Nahda AL Warqa AL) ALJaddaf www.shakiangroup.com info@shaklangroup.com fshaklaanuae Shaklan World of Freshness' എന്ന് കാണിക്കുന്ന ടെക്‌സ്‌റ്റ് എന്നതിന്റെ ഒരു ചിത്രമായിരിക്കാം
ഭക്ഷണം, ടെക്‌സ്‌റ്റ് എന്നിവ എന്നതിന്റെ ഒരു ചിത്രമായിരിക്കാം
പഴം എന്നതിന്റെ ഒരു ചിത്രമായിരിക്കാം

Are you Ready for the biggest offers of the Year?
6th Anniversary Celebrations at Shaklan Market Al Bustan Centre and Residence
Valid on 4th to 7th March 2021

ടെക്‌സ്‌റ്റ് എന്നതിന്റെ ഒരു ചിത്രമായിരിക്കാം
ഭക്ഷണം, 'aways Fresh Shaklan ED .95 TOMATO KG 95 POTATO LEBANON1KG AED CABBAGE 0 95 1KG AED 45 CARROT AUSTRALIA 1KG .95 CUCUMBER OMAN KG AED 45 CAPSICUM GREEN BROCCOLI IRAN 5 AED 95 AED 45 FRENCH BEANS OMAN KG AED 45 GINGER INDIA 1KG EGGPLANT BIG KG AED 25 HYPERMARKETS SUPERMARKETS DEPARTMENTSTORES AED TAPIOCA SRILANKA1G foliow fe haklaanuae' എന്ന് കാണിക്കുന്ന ടെക്‌സ്‌റ്റ് എന്നിവ എന്നതിന്റെ ഒരു ചിത്രമായിരിക്കാം
പഴം എന്നതിന്റെ ഒരു ചിത്രമായിരിക്കാം
ഒരു വ്യക്തി, ഭക്ഷണം, ടെക്‌സ്‌റ്റ് എന്നിവ എന്നതിന്റെ ഒരു ചിത്രമായിരിക്കാം
+17
ഫോട്ടോകൾ
പഴം എന്നതിന്റെ ഒരു ചിത്രമായിരിക്കാം
ഭക്ഷണം, ടെക്‌സ്‌റ്റ് എന്നിവ എന്നതിന്റെ ഒരു ചിത്രമായിരിക്കാം
'Shaklan Market JONE 2021 More than 20 Varieties of MANGIFERA Mangoes from INDICA fruits! 10 king around the World! the of taste Savour the Available Outlets Abuhail AL Bustan Centre AL Nahda AL Warqa AL) ALJaddaf www.shakiangroup.com info@shaklangroup.com fshaklaanuae Shaklan World of Freshness' എന്ന് കാണിക്കുന്ന ടെക്‌സ്‌റ്റ് എന്നതിന്റെ ഒരു ചിത്രമായിരിക്കാം