സുഹൃത്തുക്കൾക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കുമൊപ്പം കണക്‌റ്റുചെയ്യുന്നതിനും പങ്കിടുന്നതിനും Facebook സഹായിക്കുന്നു.

ഒരു പ്രശസ്‌ത വ്യക്തിയ്‌ക്കോ ബാന്റിനോ ബിസിനസ്സിനോ വേണ്ടി ഒരു പേജ് സൃഷ്‌ടിക്കുക.