പോസ്‌റ്റുകൾ

Follow Al Maya Group page for all our further posts, competitions and launches.

This page will no longer be working in from the 6th March 2021.

‎'‎Maya Group مجموعةالمايا محموع almaya group AI Maya Group @almayaworldwide Retail company Home About Photos More a Contact Us About ا almaya.ae Liked Message Q See all National Industries Park, Industrial 8476 Dubai, United Arab Emirates Create Post 1R Photo/Video Check In Tag friends MAI Maya Group DUBAI TECHNO Are Know first about offers, contest and news! Follow Instagram @almayagroup dipper? What's your favourite sauce? … Home delivery available on @nownowapp @instashop_app @amazonae #almayasupermarkets #shopnow #saucewars‎' എന്ന് കാണിക്കുന്ന ടെക്‌സ്‌റ്റ്‎ എന്നതിന്റെ ഒരു ചിത്രമായിരിക്കാം
Almaya Supermarkets, United Arab Emirates എന്നയിടത്താണ്.

We’re bringing everyone together this year in more ways than one! Follow us on @almaya_me for all further Al Maya news 🗞 🛒

This page will be closing in 1 week.
#almayagroup #almayasupermarkets #bettertogether

‎'‎We're bringing everyone together for 2021... Follow us on @almaya me for all further posts, competitions, launches and news! عةالمايا مجمو almaya group UAE.OMAN B”AIN.KU QATAR almaya supermarket‎' എന്ന് കാണിക്കുന്ന ടെക്‌സ്‌റ്റ്‎ എന്നതിന്റെ ഒരു ചിത്രമായിരിക്കാം
വീഡിയോകള്‍
A healthy indulgence. Our dates are handled with care, from first pluck off our palms to your palms. ⁠ ⁠ Home delivery available on @nownowapp @instashop_app & @amazonae ⁠ ⁠ #almayasupermarkets #shopnow #orderonline
20
8
Fine Baby nappies help keep your baby's skin dry and healthy, ⁠because of its high quality in absorbing large amounts of liquids and keeping them away from the skin.⁠ ⁠ Home delivery available on @nownowapp @instashop_app & @amazonae ⁠ ⁠ #almayasupermarkets #shopnow #orderonline
19
3
In Pizza we crust... 🍕⁠ ⁠ Maya's tomato sauce is the perfect pizza base!⁠ ⁠ Home delivery available on @nownowapp @instashop_app & @amazonae ⁠ ⁠ #almayasupermarkets #shopnow #orderonline
12
ഫോട്ടോകൾ
‎'‎Maya Group مجموعةالمايا محموع almaya group AI Maya Group @almayaworldwide Retail company Home About Photos More a Contact Us About ا almaya.ae Liked Message Q See all National Industries Park, Industrial 8476 Dubai, United Arab Emirates Create Post 1R Photo/Video Check In Tag friends MAI Maya Group DUBAI TECHNO Are Know first about offers, contest and news! Follow Instagram @almayagroup dipper? What's your favourite sauce? … Home delivery available on @nownowapp @instashop_app @amazonae #almayasupermarkets #shopnow #saucewars‎' എന്ന് കാണിക്കുന്ന ടെക്‌സ്‌റ്റ്‎ എന്നതിന്റെ ഒരു ചിത്രമായിരിക്കാം
‎'‎We're bringing everyone together for 2021... Follow us on @almaya me for all further posts, competitions, launches and news! عةالمايا مجمو almaya group UAE.OMAN B”AIN.KU QATAR almaya supermarket‎' എന്ന് കാണിക്കുന്ന ടെക്‌സ്‌റ്റ്‎ എന്നതിന്റെ ഒരു ചിത്രമായിരിക്കാം
ഷോമെൻ, ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് എന്നിവ എന്നതിന്റെ ഒരു ചിത്രമായിരിക്കാം