പോസ്‌റ്റുകൾ

Let's celebrate because it's been a great journey so far !!
One Day Offer!!🤩

Visit Our Al Safeer Hypermarket, Dhaid, #Sharjah & Safeer Market Jurf #Ajman on 8th November to avail Pay Half #offer on Everything you Purchase on the Occasion of Our #Anniversary #Celebration.

...

👉https://safeerplus.ae/…/…/11/1-Oneday-Jackpot-BKLT-Dhaid.pdf

Validity Date: 8th November 2019.
T&C Apply.

കൂടുതല്‍ കാണുക
ഫോട്ടോയുടെ വിവരണം ലഭ്യമല്ല.
Safeer Hyper Markets ഒരു പോൾ സൃഷ്‌ടിച്ചു.

Do you own any loyalty cards?

വീഡിയോകള്‍
Safeer Price Buster #SafeerPlus Fruits ,Vegetable & Betchery valid from 13/10/2016 till 15/10/2016.T&C Apply for more offer login www.safeerplus.ae or download SafeerPlus Moblie App from google play store.
10
Safeer Price Buster #SafeerPlus Offer valid from 13/10/2016 till stock lasts.T&C Apply for more offer login www.safeerplus.ae or download SafeerPlus Moblie App from google play store.
11
5th July! 📅 1 Day sale at Xpressions- Safeer Mall, Sharjah
8